آيين نامه داخلى

ペルシア語編集

名詞編集

آيين نامه داخلى

  1. 内規