ميدان も参照。

ペルシア語編集

語源: 語義1編集

パフラヴィー語(中期ペルシア語) "𐭬𐭩𐭣𐭠𐭭" (mēdān)

名詞: 語義1編集

ダリー語 میدان
ペルシア語 میدان
タジク語 майдон

میدان (meydân), 複数 میادین 又は میدان‌ها

  1. 広場ひろば
  2. 野原のはら
  3. 平野平原
諸言語への影響: 語義1編集

語源: 語義2編集

パフラヴィー語(中期ペルシア語)

代替表記: 語義2編集

名詞: 語義2編集

میدان (meydân), 複数 میدان‌ها

  1. ワイングラス
  2. アルコール飲料を飲むための容器