ကောန်ပၞာန်

モン語編集

異表記・別形編集

語源編集

ကောန် (kon)〈子〉+ ပၞာန် (pnān)〈戦、軍〉

発音編集

名詞編集

ကောန်ပၞာန် (kon pnān)

  1. 兵士[2]

脚注編集

  1. อนุสรณ์ สถานนท์, ร้อยตรี (1984). พจนานุกรม มอญ-ไทย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการทุนพระนาอนุมานราชธน. p. 17. 
  2. 2.0 2.1 坂本, 恭章モン語辞典東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1994年、38501