ဟုံ および ဟို も参照。

モン語編集

発音編集

動詞編集

ဟီု (həṁ)

  1. 話す[5][6][3][7]

類義語編集

  • 〔中期モン語以降は文末助詞としての役割が主〕ဂး (gaḥ)[2];〔タイ諸方言〕ဗြု (bru)

派生語編集

動詞:

脚注編集

  1. Shorto, H.L. (1962). A Dictionary of Modern Spoken Mon. London: Oxford University Press. http://sealang.net/mon/. 
  2. 2.0 2.1 Jenny, Mathias (2005). The verb system of Mon. University of Zurich. p. 96. doi:10.5167/uzh-110202.  ISBN 978-3-9522954-1-0
  3. 3.0 3.1 3.2 坂本, 恭章モン語辞典東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1994年、1152・1154
  4. Sujaritlak Deepadung (1996). “Mon at Nong Duu, Lamphun Province”. Mon-Khmer Studies 26: 416. http://sealang.net/sala/archives/pdf8/sujaritlak1996mon.pdf. 
  5. Haswell, J. M. (1874). Grammatical Notes and Vocabulary of the Peguan Language. Rangoon: American Mission Press. p. 127. https://books.google.co.jp/books?id=1STOTdU0uisC&pg=PA127&dq=speak&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwjjlZv53PvrAhXDAYgKHfXOBasQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=speak&f=false. 
  6. 6.0 6.1 อนุสรณ์ สถานนท์, ร้อยตรี (1984). “ဟီု; ဟီုလဴ” (タイ語). พจนานุกรม มอญ-ไทย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการทุนพระนาอนุมานราชธน. pp. 191, 192. 
  7. 7.0 7.1 จำปี ซือสัตย์ (2007[2008]). “ว่า; ว่าความ” (タイ語). พจนานุกรมไทย-มอญ สำเนียงมอญลพบุรี. ปทุมธานี: วัดจันทน์กะพ้อ. p. 216.  国立国会図書館サーチ: R100000002-Ia1000104949-00