「برخورد」の版間の差分

(リンクの訂正)
[[Category:{{fas}} {{noun}}]]
#([[物理]][[的]]な)[[衝突]]:([[法律]]による)[[とりしまり|取り締まり]]、[[処罰]]:[[対応]]、[[対処]]
#:*وزارت كشور برنامه برخورد با انحرافات و خرافات را در دستور كار دارد
#:*:[[内務省]]は[[逸脱]]と[[迷信]]の取り締まりを[[予定]]している。
#:*برخورد نيروى انتظامى با بد حجابى
#:*:[[ヘジャーブ]]の[[みだれ|乱れ]]に[[対する]][[治安]][[維持]][[軍]]の取り締まり
#:*با همه مجرمان باید برخورد قانونی شود
#:*:[[犯罪]][[者]]は[[すべて]]、[[法]][[的]]に[[処罰]]されなければならない。
#:*احمدى نژاد از برخورد سياسى بعضى كشورهاى غربى با پرونده هسته اى ايران انتقاد كرد
#:*:[[アフマディーネジャード]]は[[イラン]][[核]][[問題]]に対する[[一部]]の[[西洋諸国]]の[[政治]][[的]][[対応]]を[[批判]]した。
[[chr:برخورد]]
[[fa:برخورد]]
86,910

回編集