「برخورد」の版間の差分

ボットによる: 古い言語間リンクを掃除
(ボットによる: 古い言語間リンクを掃除)
#*احمدى نژاد از برخورد سياسى بعضى كشورهاى غربى با پرونده هسته اى ايران انتقاد كرد
#*:[[アフマディーネジャード]]は[[イラン]][[核]][[問題]]に対する[[一部]]の[[西洋諸国]]の[[政治]][[的]][[対応]]を[[批判]]した。
[[chr:برخورد]]
[[fa:برخورد]]
[[ku:برخورد]]
[[mg:برخورد]]
150,283

回編集