「برخورد」の版間の差分

編集の要約なし
(ページの作成: =={{fas}}== [[Category:{{fas}}]] ==={{noun}}: {{fas}}=== [[Category:{{fas}} {{noun}}]] #(物理的な)衝突:(法律による)取り締まり、処罰:対応、対...)
 
[[Category:{{fas}} {{noun}}]]
#(物理的な)衝突:(法律による)取り締まり、処罰:対応、対処
#:وزارت كشور برنامه برخورد با انحرافات و خرافات را در دستتوردستور كار دارد
#::内務省は逸脱と迷信の取り締まりを予定している。
#:برخورد نيروى انتظامى با بد حجابى