「برخورد」の版間の差分

編集の要約なし
#:با همه مجرمان باید برخورد قانونی شود
#::犯罪者はすべて、法的に処罰されなければならない。
#:احمدى نژاد از برخورد سياسى بعضى كشورهاى غربى با پرونده هسته اى ايران را انتقاد كرد
#::アフマディーネジャードはイラン核問題に対する一部の西洋諸国の政治的対応を批判した。