nov および nov. も参照。

英語編集

略語編集

NovNov.novnov.

  1. Novemberの略。