Hai 、 ha'i 、 hāi 、 hái 、 hǎi 、 hài 、 häi 、 haï 、および hải も参照。

イタリア語編集

動詞編集

hai

  1. avere の直説法現在二人称単数形

インドネシア語編集

間投詞編集

hai

  1. やあ。こんにちは

フィンランド語編集

名詞編集

hai (語幹: hai-*)

  1. さめ

ベトナム語編集

数詞編集

haiチュノム:𠄩

  1. ふたつ2