TOC編集

{{CategoryTOC/th}}

名詞編集

月名編集

{{月名/th}}


曜日名編集

{{曜日名/th}}

相対日付編集

{{相対日付/th}}

十二支編集

{{十二支/th}}

太陽系天体編集

{{太陽系天体/th}}

タイ語の太陽系天体
太陽 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星
พระอาทิตย์
ดวงอาทิตย์
ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสฯ
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์ ดาวมฤตยู
ดาวยูเรนัส
ดาวเกตุ
ดาวเนปจูน