ကောန်ရုပ်

モン語編集

語源編集

ကောန် (kon)〈子〉+ ရုပ် (rup)〈姿、像、画〉

発音編集

名詞編集

ကောန်ရုပ် (kon rup)

  1. 人形[2][1]
  2. 〔パークレット郡クリアン方言〕[1]
  3. 〔パークレット郡クリアン方言〕(水面映った)姿[1]

類義語編集

語義2:〈影〉

脚注編集

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 坂本, 恭章モン語辞典東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1994年、39851・852
  2. อนุสรณ์ สถานนท์, ร้อยตรี (1984) (タイ語). พจนานุกรม มอญ-ไทย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการทุนพระนาอนุมานราชธน. p. 17.