ဂၞဲ も参照。

モン語

編集

異表記・別形

編集

発音

編集

ミャンマー:

タイ:

名詞

編集

ဂၞဴ (gnau)

  1. 腹部[4][2][5][1]
  2. 椰子の)[1]

類義語

編集

語義1:〈腹〉

語義2:〈椰子の殻〉

派生語

編集

語義2:〈殻〉

脚注

編集
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 坂本, 恭章モン語辞典東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1994年、559
  2. 2.0 2.1 Shorto, H.L. (1962). {{{Title|}}}{{ #if:{{{TransItalic|}}}| [{{{TransItalic}}}] }}. London: Oxford University Press. http://sealang.net/mon/. 
  3. จำปี ซือสัตย์ (2007[2008]). {{{Title|}}}{{ #if:{{{TransItalic|}}}| [{{{TransItalic}}}] }}. ปทุมธานี: วัดจันทน์กะพ้อ. p. 97.  国立国会図書館サーチ: R100000002-Ia1000104949-00タイ語ロッブリー方言のモン語 (wp)を引く形式の辞書。発音情報はタイ文字で記された เฮนี่ย をそのままIPAに変換したものであるが、モン語はタイ語とは異なり本来は声調や母音の長短による区別が存在しない言語であるという点に留意されたい。)
  4. Haswell, J. M. (1874). {{{Title|}}}{{ #if:{{{TransItalic|}}}| [{{{TransItalic}}}] }}. Rangoon: American Mission Press. p. 54. https://books.google.co.jp/books?id=InZhAAAAcAAJ&pg=PA54&dq=abdomen&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwjR0NPuiLvsAhUvy4sBHai7DUYQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=abdomen&f=false. 
  5. อนุสรณ์ สถานนท์, ร้อยตรี (1984). {{{Title|}}}{{ #if:{{{TransItalic|}}}| [{{{TransItalic}}}] }}. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการทุนพระนาอนุมานราชธน. p. 42. Halliday, R. (1922). {{{Title|}}}{{ #if:{{{TransItalic|}}}| [{{{TransItalic}}}] }}. Bangkok: Siam Society.  (第2版: Rangoon: Ministry of Union Culture, 1955) のタイ語による訳書。)