付録:頻出英単語/PG/2005/10/9001-10000

1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001-10000
    • 後続する括弧内に、原形、派生元(但し比較的単純な派生関係であるもの)となる語等を示す。これは、作成促進の動機づけであって、それ自体が目的ではない。従って、既作成の語については、原則として作成不要である。

グーテンベルクプロジェクトから頻出語。

9001 - 10000 編集

9001 - 9100 編集

rye (en) , hag (en) , desultory (en) , orbit (en) , Warsaw (en) , bizarre (en) , graduate (en) , conical (en) , overrun (en) , Ludwig (en) , wizard (en) , allegory (en) , burthen (en) , applaud (en) , bog (en) , denunciation (en) , denomination (en) , pascal (en) , dived (en) , hey (en) , predicament (en) , technique (en) , profuse (en) , helper (en) , squalid (en) , lecturer (en) , pantry (en) , eruption (en) , Wayne (en) , notoriety (en) , perdition (en) , satellite (en) , antiquated (en) , gaol (en) , goblet (en) , faux (en) , infatuation (en) , recruit (en) , crier (en) , veal (en) , hark (en) , mole (en) , brevity (en) , psychic (en) , autem (en) , pore (en) , wield (en) , personnel (en) , accounting (en) , unborn (en) , licentious (en) , reptile (en) , naive (en) , taper (en) , eaves (en) , articulate (en) , insidious (en) , bedding (en) , woo (en) , Lancashire (en) , brotherly (en) , pantomime (en) , transitory (en) , indigenous (en) , sparrow (en) , vowel (en) , dandy (en) , furthest (en) , imagery (en) , frantically (en) (frantic (en)), granddaughter (en) , stumps (en)(stump (en)) , pe (en) , dialects (en) , caricature (en) , yeast (en) , wight (en) , proverbial (en) , thrifty (en) , avowal (en) , impediment (en) , approving (en) , defender (en) , intercept (en) , tempestuous (en) , tenacious (en) , designation (en) , mediation (en) , sill (en) , yawn (en) , depravity (en) , gig (en) , Tuscany (en) , curt (en) , exhortation (en) , ebony (en) , environ (en) , acetylene (en) , centers (en) , genie (en)

9101 - 9200 編集

premium (en) , broker (en) , thirty-three , uncompromising (en) , untold (en) , mindful (en) , diagram (en) , Ronald (en) , increasingly (en) , MP (en) , Aberdeen (en) , bracelet (en) , usher (en) , lucrative (en) , piers (en)(pier (en)) , interposition (en) , Ajax (en) (ajax (en)), mishap (en) , Samaria (en) , electoral (en) , irrelevant (en)(relevant (en)) , journalism (en) , mange (en) , despot (en) , ginger (en) , foreboding (en) ,plebeian (en) , where's (en) , inactive (en)(active (en)) , tumbler (en) , unbecoming (en)(becoming (en)) , spleen (en) , urges (en) , hive (en) , puppy (en) , distract (en) , palatine (en) , tat (en) , crook (en) , fortify (en) , garland (en) , dissolute (en)(solute (en)) , option (en) , libel (en) , shoemaker (en) , wroth (en) , dens (en) , realistic (en) , media (en) , coiled (en)(coil (en)) , destroyer (en) , verdant (en) , franc (en) , hir (en) , transform (en) , counteract (en) , fighter (en) , athwart (en) , constituent (en) , persevere (en) , tardy (en) , illegitimate (en)(legitimate (en)) , default (en) , collectively (en)(collective (en)) , prow (en) , acutely (en) , answerable (en) , ire (en) , tainted (en)(taint (en)) , interspersed (en)(intersperse (en)) , sixty-five , abomination (en) , urgently (en) , vs. (en) , crocodile (en) , observable (en) , cult (en) , belated (en) , flaw (en) , orb (en) , belligerent (en) , embryo (en) , greenish (en) , stagnant (en) , elegantly (en) , meritorious (en) , ord (en) , Pyrenees (en) , verify (en) , ange (en) , label (en) , hypocritical (en) , ecstatic (en) , stifle (en) , analyze (en) , watchfulness (en)(watchful (en)) , barrister (en) , pungent (en) , immorality (en)

9201 - 9300 編集

undesirable (en) , ambiguous (en) , heredity (en) , dresser (en) , lilac (en) , extricate (en) , equanimity (en) , sacrilege (en) , chip (en) , sanity (en) , undress (en) , Judaism (en) , vagrant (en) , stepmother (en) , lengthy (en) , illiterate (en) , pauper (en) , rind (en) , ajar (en) , informal (en) , futility (en) , perfidy (en) , triangular (en) , irrational (en)(rational (en)) , hopefully (en)(hopeful (en)) , award (en) , apex (en) , sliced (en)(slice (en)) , dynamite (en) , irrigation (en) , soy (en) , allay (en) , pumps (en)(pump (en)) , enthusiast (en) , guile (en) , lei (en) , backbone (en) , prefect (en) , amicable (en) , apace (en) , portentous (en) , staunch (en) , nickname (en) , spiteful (en) , imbecile (en) , expel (en) , conjugal (en) , plum (en) , convulsion (en) , sac (en) , skip (en) , dial (en) , greens (en) , immigration (en) , emaciated (en)(emaciate (en)) , cravat (en) , enamoured (en)(enamour (en)) , disconsolate (en) , induction (en) , shorten (en) , mid (en) , fob (en) , capitalist (en) , Scandinavian (en) , savour (en) , discernment (en)(discern (en)) , unholy (en)(holy (en)) , crag (en) , kine (en) , Neapolitan (en) , inimitable (en) , lair (en) , ponder (en) , conciliate (en) , Justin (en) , honeymoon (en) , curving (en)(curve (en)) , dissent (en) , undaunted (en)(daunted (en)) , flap (en) , qualify (en) , jailer (en) , waken (en)(wake (en)) , Genoese (en) , pottery (en) , irresolute (en) , implication (en) , twine (en) , opulent (en) , parasol (en) , Verona (en) , bastard (en) , chips (en)(chip (en)) , geometry (en) , astronomer (en) , bulwark (en) , imperfection (en) , shark (en) , wallet (en) , bead (en)

9301 - 9400 編集

communist (en) , hemp (en) , Padua (en) , circumstantial (en) , context (en) , crab (en) , equator (en) , mimic (en) , mince (en) , tenement (en) , peevish (en) , unruly (en)(ruly (en)) , pal (en) , celery (en) , crank (en) , acuteness (en) , delegate (en) , outdoor (en) , Sardinia (en) , levee (en) , pedigree (en) , stack (en) , contiguous (en) , Cornish (en)(>cornish (en) ), blemish (en) , disreputable (en)(reputable (en)) , residue (en) , adroit (en) , barometer (en) , incorrect (en) , objets (en)objet (en)) , sherry (en) , aromatic (en) , knoll (en) , degrade (en) , razor (en) , acquit (en) , controls (en) , wigwam (en) , eunuch (en) , grunt (en) , amphitheatre (en) , ode (en) , sling (en) , Saturn (en) , unwell (en) , insignificance (en) , chad (en) , tacit (en) , Hermes (en) , paroxysm (en) , Camden (en) , sou (en) , duplicate (en) , hatch (en) , hoard (en) , pad (en) , specious (en) , woody (en) , tuft (en) , Madras (en)(>madras (en)) , pretension (en) , queue (en) , vindication (en) , grocer (en) , leak (en) , nourish (en) , weakening (en) , squaw (en) , bewitching (en)(bewitch (en)) , il (en) , mutter (en) , unanimity (en) , variegated (en)(variegate (en)) , rhetorical (en) , rhythmic (en) , decorous (en) , complication (en) , dale (en) , wedge (en) , Crete (en) , ruse (en) , orthodoxy (en) , scribe (en) , Odyssey (en) (>odyssey (en)), Lima (en) , tarried (en) , beacon (en) , invoke (en) , prolific (en) , fawn (en) , capacious (en) , prohibit (en) , refractory (en) , scientist (en) , wicket (en) , antecedent (en) , philanthropy (en) , recur (en) , sedition (en)

9401 - 9500 編集

standstill (en) , brilliance (en) , dun (en) , veto (en) , legendary (en) , urn (en) , kite (en) , shapely (en) , chew (en) , guy (en) , re- (en) , compatible (en) , disc (en) , tome (en) , steak (en) , equitable (en) , broadside (en) , symbolism (en) , uninhabited (en)(inhabited (en)) , efficacious (en) , ignominious (en) , incentive (en) , peel (en) , tonic (en) , aboriginal (en) , armament (en) , expire (en) , confiscation (en) , hi (en) , transgression (en) , spasm (en) , Brent (en) , complement (en) , rive (en) , scurvy (en) , niger (en) , lens (en) , famished (en)(famish (en)) , mina (en) , uncontrollable (en)(controllable (en)) , misleading (en)(mislead (en)) , transcendent (en) , cavalcade (en) , chemicals (en) , unrestrained (en)(restrained (en)) , cleanse (en) , abhor (en) , acquiesce (en) , pear (en) , pop (en) , blithe (en) , exasperation (en) , jumps (en) , reminder (en) , atmospheric (en) , cypress (en) , fallacy (en) , complexity (en) , chute (en) , dodge (en) , spurious (en) , minus (en) , daughter-in-law (en) , Sammy (en) , mythical (en) , countryside (en) , wrapping (en) , portable (en) , surgery (en) , bean (en) , introductory (en) , ba (en) , noisily (en) , Amazon (en)amazon (en)) , morose (en) , forty-two , trooper (en) , Jeremy (en) , cleave (en) , legislator (en) , oceans (en) , hitch (en) , postal (en) , widower (en) , complacent (en) , chisel (en) , surveillance (en) , immaculate (en)(maculate (en)) , mug (en) , Finland (en) , ripen (en) , cocoa (en) , flirt (en) , centered (en) , polar (en) , sortes (en) , gusto (en) , trend (en) , scholarly (en)(scholar (en)) , freak (en)

9501 - 9600 編集

storage (en) , unstable (en)(stable (en)) , overhung (en) , praiseworthy (en) , optimism (en) , discount (en) , institute (en) , taxi (en) , puny (en) , coroner (en) , intermittent (en) , quail (en) , withstood (en) , cub (en) , quicken (en) , mandate (en) , villainy (en) , hades (en)(hade (en)) , clang (en) , marshy (en) , talkative (en) , afflict (en) , dishonesty (en)(honesty (en)) , furrow (en) , bourgeoisie (en) , shanty (en) , scowl (en) , diffuse (en) , placer (en) , bats (en) , gauze (en) , undergrowth (en) , discerning (en) , harmful (en) , misunderstand (en) , oaken (en) , deign (en) , opaque (en) , originate (en) , sneak (en) , lunar (en) , kinship (en) , berry (en) , sled (en) , nicer (en) , callous (en) , bluish (en) , tanks (en)(tank (en)) , grumble (en) , impotence (en) , caustic (en) , ply (en) , outlay (en) , FM (en) , lawfully (en)(lawful (en)) , mummy (en) , impropriety (en)(propriety (en)) , Serbia (en) , unaided (en) , bespoke (en) , OCR (en) , pique (en) , inoffensive (en)(offensive (en)) , gallon (en) , piping (en)(pipe (en)) , winner (en) , retail (en) , volition (en) , intervene (en) , vexatious (en) , benign (en) , rapturous (en) , Macedonian (en) , whiles (en) , 'neath (en) , avow (en) , aristocrat (en) , certitude (en) , loco (en) , subservient (en) , evasion (en) , fittest (en) , multiplication (en) , racket (en) , crevice (en) , fusion (en) , pollution (en) , autobiography (en) , Rhone (en) , gondola (en) , gush (en) , overnight (en) , usurper (en) , shove (en) , spectral (en) , baroness (en) , exuberant (en) , onslaught (en) , dissuade (en) , eulogy (en)

9601 - 9700 編集

innermost (en) , Trevor (en) , indisputable (en)(disputable (en)) , coke (en) , fortification (en) , pawn (en) , nicest (en) , stewed (en)(stew (en)) , Prometheus (en) , d'you (en) , gore (en) , effeminate (en) , conservation (en) , corporate (en) , compunction (en) , consecutive (en) , purify (en) , dispel (en) , guillotine (en) , predict (en) , raillery (en) , rectitude (en) , boulder (en) , balustrade (en) , terrain (en) , Barcelona (en) , loosen (en) , oily (en) , disappointing (en) , detriment (en) , Greenland (en) , irregularity (en)(irregular (en)) , paddy (en) , jade (en) , Claudia (en) , pretentious (en) , extraction (en) , primal (en) , plumb (en) , varnish (en) , bigotry (en) , retrace (en) , surname (en) , dictation (en) , mama (en) , arrears (en)(arrear (en)) , nitrogen (en) , vivacious (en) , chilling (en) , smack (en) , blanched (en)(blanch (en)) , cession (en) , clef (en) , persona (en) , annuity (en) , Havana (en) , hierarchy (en) , tanned (en)(tan (en)) , gent (en) , wrathful (en) , pendulum (en) , vacuum (en) , importunate (en) , fermentation (en) , tournament (en) , medley (en) , urgency (en) , cosmopolitan (en) , negation (en) , flare (en) , sideboard (en) , cache (en) , rivulet (en) , salient (en) , tic (en) , Orpheus (en) , persecute (en) , trompe (en) , thirty-four , plaza (en) , relapse (en) , piquant (en) , fleece (en) , astride (en) , indigo (en) , prevention (en) , unconcerned (en) , mensch (en) , Christie (en) , waterfall (en) , Afghanistan (en) , duchy (en) , practitioner (en) , advisor (en) , pinnacle (en) , rudimentary (en) , portent (en) , startle (en) , bane (en) , dating (en) ,

9701 - 9800 編集

Neville (en) , airship (en) , lobster (en) , evergreen (en) , porridge (en) , concord (en) , dictator (en) , physiology (en) , blackguard (en) , fatherly (en) , plastered (en)(plaster (en)) , 'd (en) , apologetic (en) , vernacular (en) , prostitution (en) , terminating (en) , scarred (en)(scar (en)) , lodger (en) , retaliation (en) , keenness (en) , darken (en) , beget (en) , revolve (en) , Briton (en) , memoir (en) , oxide (en) , settler (en) , recitation (en) , left-hand (en) , diner (en) , leopard (en) , ammonia (en) , Adonis (en) , flimsy (en) , efface (en) , effigy (en) , precipitation (en) , impact (en) , Peking (en) , Brandenburg (en) , boring (en) , abdomen (en) , Fabian (en) , baden (en) , vigil (en) , assailant (en) , aver (en) , emphasize (en) , proportionate (en) , rejoinder (en) , contraband (en) , simmer (en) , ana (en) , assiduous (en) , profusely (en)(profuse (en)) , begat (en) , taunt (en) , antelope (en) , grotto (en) , clew (en) , deter (en) , fraternal (en) , hover (en) , lottery (en) , mysticism (en) , omnipotent (en) , turret (en) , alto (en) , drainage (en) , lavender (en) , rigour (en) , Venezuela (en) , hundredth (en) , snarl (en) , zo (en) , cadet (en) , erudition (en) , cruiser (en) , 've (en) , Bach (en) , scabbard (en) , valise (en) , canned (en) , dais (en) , participle (en) , oasis (en) , debauchery (en) , bazaar (en) , Ethiopia (en) , apostolic (en) , ballet (en) , fleshy (en) , poop (en) , sent. (en) , vantage (en) , Nat. (en) , grouse (en) , snorted (en)(snort (en)) , disrespect (en) , enumeration (en)

9801 - 9900 編集

fraudulent (en) , nee (en) , Chile (en) , feasible (en) , licking (en)(lick (en)) , telegraphic (en) , antagonistic (en) , antidote (en) , mai (en) , portmanteau (en) , slipper (en) , symphony (en) , Dorset (en) , sip (en) , immutable (en)(mutable (en)) , abbess (en) , Balkan (en) , squall (en) , enviable (en) , constellation (en) , corporeal (en) , buffet (en) , truthfulness (en)(truthful (en)) , immensity (en) , pastry (en) , storehouse (en) , self-conscious (en) , hove (en) , visual (en) , buyer (en) , Copenhagen (en) , imperturbable (en)(perturbable (en)) , grammatical (en) , rarity (en) , jot (en) , reinforcement (en)(reinforce (en)) , probabilities (en)(probability (en)) , dishevelled (en) , potash (en) , fatality (en) , shaving (en) , damask (en) , requirement (en) , Avignon (en) , booth (en) , partridge (en) , impeachment (en)(impeach (en)) , moose (en) , devastation (en) , consonant (en) , poke (en) , sheen (en) , homesick (en) , philanthropic (en) , demure (en) , purification (en) , consolidated (en)(consolidate (en)) , noxious (en) , recount (en) , spar (en) , Bianca (en) , lizard (en) , seashore (en) , Ibrahim (en) , bruise (en) , Castilian (en) , infectious (en) , leaven (en) , performer (en) , postman (en) , falcon (en) , psalms (en)(psalm (en)) , tilt (en) , hobby (en) , gravitation (en) , canna (en) , thatch (en) , wrestle (en) , obscene (en) , ps. (en) , willy (en) , hurtful (en) , toucher (en) , henceforward (en) , ballast (en) , heartfelt (en) , annihilate (en) , thirty-seven , Baal (en) , talker (en) , facade (en) , prehistoric (en) , astute (en) , carbonate (en) , anvil (en) , normally (en)(normal (en)) , habitable (en) , plug (en) , corpus (en) , deviation (en)

9901 - 10000 編集

enumerate (en) , equivocal (en) , sapphire (en) , Ontario (en) , pants (en) , saffron (en) , Abe (en) , Ste. (en) , trophy (en) , billiards (en) , presidential (en)(president (en)) , foil (en) , affirmation (en) , gratuitous (en) , schooling (en) , timorous (en) , remission (en) , doze (en) , nourishing (en) , drawback (en) , undisputed (en)(disputed (en)) , covet (en) , huntsman (en) , numerical (en) , claw (en) , conducive (en) , dedicate (en) , brittle (en) , eyesight (en) , metropolitan (en) , discontinued (en) , effrontery (en) , recede (en) , Bonnie (en) , disagree (en) , synagogue (en) , upland (en) , disapprobation (en) , perjury (en) , tapers (en)(taper (en)) , res (en) , ague (en) , carnival (en) , displease (en) , mich (en) , dogmatic (en) , Tibet (en) , ref (en) , theologian (en) , revert (en) , cod (en) , limiting (en) , peacock (en) , shaky (en) , wrapper (en)(wrap (en)) , hurling (en)(hurl (en)) , Piedmont (en)(piedmont (en)) , mesa (en) , interim (en) , colourless (en) , woolen (en) , frigid (en) , wickedly (en)(wicked (en)) , derivation (en) , stagger (en) , erratic (en) , initiation (en) , seasoning (en) , Singapore (en) , breezy (en) , coined (en)(coin (en)) , bribery (en) , thrush (en) , brocade (en) , canto (en) , contrition (en) , pregnancy (en) , Nicaragua (en) , jaded (en)(jade (en)) , godfather (en) , inventive (en) , primer (en) , fie (en) , hilarity (en) , rig (en) , approximate (en) , perturbation (en) , allegorical (en) , concise (en) , duplicity (en) , episcopal (en) , psyche (en) , deg (en) , hale (en) , ostentatious (en) , irritate (en) , surgical (en) , Jer. (en) , leech (en)