付録:頻出英単語/PG/2005/10/8001-9000

1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001-10000
    • 後続する括弧内に、原形、派生元(但し比較的単純な派生関係であるもの)となる語等を示す。これは、作成促進の動機づけであって、それ自体が目的ではない。従って、既作成の語については、原則として作成不要である。

グーテンベルクプロジェクトから頻出語。

8001 - 9000 編集

8001 - 8100 編集

una (en) , fabulous (en) , clamor (en) , sweets (en) , olden (en) , convoy (en) , athletic (en) , pounded (en) , Joyce (en) , accosted (en)(accost (en)) , consuming (en) , xxx (en) , lull (en) , clover (en) , ado (en) , football (en) , momentarily (en)(momentary (en)) , astronomy (en) , fervor (en) , refresh (en) , memorandum (en) , jovial (en) , badge (en) , belongings (en) , prodigal (en) , cant (en) , Melissa (en) , astounded (en) , facilitate (en) , carving (en)(carve (en)) , dowry (en) , tangible (en) , gust (en) , vex (en) , notably (en)(notable (en)) , potential (en) , denote (en) , northeast (en) , prosecute (en) , cope (en) , workshop (en) , tort (en) , incidental (en) , bard (en) , recite (en) , apologize (en) , observant (en) , inflexible (en)(flexible (en)) , unawares (en) , youngster (en) , dissipation (en) , broadcast (en) , midway (en) , tut (en) , regime (en) , tack (en) , elk (en) , scold (en) , judgement (en)(judge (en)) , Ghent (en) , Herodotus (en) , legion (en) , angelic (en) , versed (en) , valve (en) , terrestrial (en) , slack (en) , dedication (en) , precipitous (en) , discredit (en) , monte (en) , relinquish (en) , tributary (en) , Bologna (en) , debates (en) , deceitful (en)(deceit (en)) , addicted (en)(addict (en)) , dancer (en) , lure (en) , vindictive (en) , droll (en) , spoilt (en) , tearful (en) , symptom (en) , tug (en) , correctness (en) , Cyprus (en) , Teutonic (en) , demeanor (en) , rheumatism (en) , rapport (en) , regal (en) , sash (en) , Detroit (en) , oration (en) , Macedonia (en) , pedestal (en) , unavoidable (en)(avoidable (en)) , html (en) , poignant (en)

8101 - 8200 編集

hydrogen (en) , qualification (en) , venison (en) , obnoxious (en) , thinker (en) , ugliness (en) , animosity (en) , chum (en) , windy (en) , dangling (en)(dangle (en)) , alt (en) , apathy (en) , expiration (en) , civic (en) , paramount (en) , Morgen (en) , keel (en) , quasi (en) , wayside (en) , lick (en) , Congo (en) , balm (en) , blissful (en) , fatigues (en)(fatigue (en)) , atlas (en) , aspiration (en) , anatomy (en) , zinc (en) , summed (en) , tog (en) , transmission (en) , precept (en) , conjure (en) , Morocco (en) , vagabond (en) , intruder (en) , outcast (en) , skillful (en) , Brittany (en) , counsellor (en) , decorum (en) , password (en) , revolting (en) , hip (en) , choke (en) , frequency (en) , ao (en) , parable (en) , Joe. (en) , d'ye (en) , Jose (en) , well-bred (en) , halves (en) , terry (en) , uncanny (en)(canny (en)) , boudoir (en) , ne (en) , surpass (en) , presumably (en) , bye (en) , reservation (en) , rousing (en) , experts (en)(expert (en)) , marcher (en) , coronation (en) , retinue (en) , crater (en) , unfold (en)(fold (en)) , Andrea (en) , kitten (en) , overflow (en) , convulsive (en) , parsley (en) , chronic (en) , furtive (en) , tennis (en) , rigorous (en) , postpone (en) , multiple (en) , sha'n't (en) , admittance (en) , decade (en) , midi (en) , disperse (en) , engineering (en) , pondering (en) , boarding (en) , raven (en) , bankrupt (en) , invariable (en) , defile (en) , ablest (en) , tattered (en) , bicycle (en) , abhorrence (en) , penal (en) , ascribe (en) , focus (en) , atone (en) , collector (en)

8201 - 8300 編集

hoop (en) , disorderly (en) , Siberia (en) , auction (en) , portal (en) , sacrament (en) , inanimate (en)(animate (en)) , Nassau (en) , shroud (en) , sloop (en) , cripple (en) , bide (en) , bleed (en) , toll (en) , nocturnal (en) , un (en) , stab (en) , budget (en) , quartz (en) , dogma (en) , incredulous (en) , Boden (en) , hatchet (en) , hilt (en) , sai (en) , surrey (en) , suspend (en) , aperture (en) , sonnet (en) , forsooth (en) , Mecca (en) , dogged (en) , Meredith (en) , windward (en) , heather (en) , billet (en) , pronoun (en) , Whitehall (en) , spiral (en) , tenure (en) , chords (en)(chord (en)) , gall (en) , loom (en) , spine (en) , undertone (en) , sprinkle (en) , educate (en) , eke (en) , IRA (en) , perverted (en)(pervert (en)) , labyrinth (en) , parrot (en) , chuckle (en) , nimble (en) , impersonal (en) , perforce (en) , Northumberland (en) , durable (en) , Benedict (en) , gravy (en) , consort (en) , purport (en) , physique (en) , forgetful (en) , defendant (en) , Ursula (en) , pew (en) , hallowed (en)(hallow (en)) , cooler (en) , penitence (en) , whosoever (en) , watchman (en) , theoretical (en) , ingenuous (en) , rapt (en) , privy (en) , strategy (en) , chop (en) , fraught (en) , census (en) , reel (en) , manque (en) , Lebanon (en) , marrow (en) , symmetry (en) , evade (en) , freeze (en) , hose (en) , homo (en) , teaspoon (en) , twig (en) , cholera (en) , supple (en) , dispensed (en)(dispense (en)) , astounding (en) , consummation (en) , transit (en) , cupid (en) , lurid (en) , hemisphere (en)

8301 - 8400 編集

slab (en) , sal (en) , ineffable (en) , scissors (en) , participate (en) , fir (en) , dejection (en) , smash (en) , surly (en) , prediction (en) , primrose (en) , enquiry (en) , meditate (en) , enlightenment (en) , inscrutable (en)(inscrutable (en)) , kingly (en) , widespread (en) , rake (en) , unpopular (en)(popular (en)) , cone (en) , supporter (en) , Turin (en) , occupant (en) , primeval (en) , absorb (en) , listless (en)(list (en)) , -a (en) , solicitor (en) , niggers (en) , unbearable (en)(bearable (en)) , Terence (en) , stag (en) , starboard (en) , debtor (en) , vanishing (en) , courtship (en) , err (en) , scraped (en)(scrape (en)) , turban (en) , arable (en) , bandage (en) , oughtn't (en) , magnet (en) , UK (en) , blouse (en) , chaff (en) , indictment (en) , outlaw (en) , funding (en) , disciplined (en) , syrup (en) , forgery (en) , nucleus (en) , outwardly (en)(outward (en)) , incoherent (en)(coherent (en)) , parental (en) , inferiority (en) , towel (en) , instrumental (en) , completeness (en) , dispensation (en) , indomitable (en) , thankfulness (en) , clap (en) , hazy (en) , fickle (en) , moat (en) , aide (en) , unprecedented (en)(precedented (en)) , tow (en) , jock (en) , switch (en) , ranked (en) , southeast (en) , stupor (en) , sultry (en) , sabre (en) , consistently (en) , vita (en) , ax (en) , babes (en)(babe (en)) , draughts (en)(draught (en)) , Minerva (en) , oblong (en) , mm (en) , troupe (en) , presumptuous (en) , Durham (en) , suns (en) , mattress (en) , arc (en) , footnote (en) , retribution (en) , Halifax (en) , wit. (en) , remit (en) , bothered (en) , secession (en) , qua (en) , crackling (en)(crackle (en))

8401 - 8500 編集

creator (en) , diminutive (en) , loins (en) , rejoin (en) , slap (en) , metaphor (en) , tho (en) , follower (en) , Mohammedan (en) , poker (en) , Mormon (en) , minder (en) , pulp (en) , Como (en) , lief (en) , moth (en) , swarthy (en) , marred (en) , portico (en) , wrestling (en) , Ottoman (en)ottoman (en)) , suck (en) , afoot (en) , Sampson (en) , giver (en) , terrifying (en)(terrify (en)) , lagoon (en) , uneven (en)(even (en)) , satirical (en) , upside (en) , culprit (en) , commendation (en) , elated (en) , Islam (en) , bluntly (en)(blunt (en)) , schoolboy (en) , tidy (en) , enclose (en) , docile (en) , drunkard (en) , halo (en) , naturalist (en) , egotism (en) , patrol (en) , titre (en) , lounge (en) , reparation (en) , glade (en) , enlighten (en) , Sioux (en)sioux (en)) , staple (en) , wily (en) , exhaust (en) , mosque (en) , bookseller (en) , divan (en) , unfavorable (en)(favorable (en)) , finery (en) , tawny (en) , adultery (en) , immobile (en) , priestly (en)(priest (en)) , infidel (en) , extinguish (en) , shovel (en) , seasoned (en) , appease (en) , clown (en) , hoary (en) , Bulgaria (en) , levy (en) , inflammation (en) , cinnamon (en) , embodiment (en)(embody (en)) , sonorous (en) , warming (en) , cumulative (en) , obstruction (en) , translator (en) , gestalt (en) , tableau (en) , sheath (en) , mother-in-law (en) , Prague (en) , mobile (en) , hog (en) , Malay (en) , restriction (en) , buzzing (en)(buzz (en)) , complacency (en) , thor (en) , lateral (en) , prospective (en) , scalp (en) , pall (en) , studious (en) , Katie (en) , bias (en) , tiptoe (en) , liberation (en)

8501 - 8600 編集

novice (en) , cubic (en) , aus (en) , stumble (en) , chess (en) , testament (en) , ancestry (en) , peach (en) , Dane (en) , motley (en) , workings (en) , Neptune (en) , continuity (en) , inveterate (en) , noteworthy (en) , microscope (en) , explosive (en) , upturned (en) , mustard (en) , OHG (en) , hack (en) , Normans (en) , validity (en) , Bridget (en) , luckily (en) , sieve (en) , sprightly (en) , antipathy (en) , mace (en) , Rom. (en) , diabolical (en) , ferment (en) , mite (en) , sanguinary (en) , sustenance (en) , brushing (en) , cherry (en) , blasphemy (en) , Utrecht (en) , niche (en) , sulky (en) , surmise (en) , Zion (en) , delirious (en) , foreground (en) , Babylonian (en) , reciprocal (en) , awkwardness (en)(awkward (en)) , grub (en) , bail (en) , perplexing (en) , subtlety (en) , claret (en) , relax (en) , Joanna (en) , biographer (en) , regent (en) , loath (en) , commodity (en) , intrinsic (en) , abstinence (en) , dupe (en) , unhealthy (en) , Odysseus (en) , auxiliary (en) , java (en) , norse (en) , credulous (en) , payer (en) , latch (en) , unearthly (en)(earthly (en)) , academic (en) , indiscreet (en)(discreet (en)) , whipping (en)(whip (en)) , alluring (en)(allure (en)) , dilapidated (en)(dilapidate (en)) , Arizona (en) , calumny (en) , chuck (en) , elevator (en) , waltz (en) , quench (en) , wayward (en) , Archibald (en) , Dalton (en) , starch (en) , blinking (en) , lithe (en) , agreements (en) , reconstruction (en) , magnanimous (en) , tenacity (en) , oyster (en) , presentiment (en) , symbolic (en) , intrude (en) , interchange (en) , baseness (en) , shave (en) , strategic (en)

8601 - 8700 編集

hoof (en) , agility (en) , finite (en) , flax (en) , sod (en) , subjective (en) , Colin (en) , naam (en) , blurred (en)(blur (en)) , molasses (en)(molasse (en)) , innovation (en) , metaphysics (en) , defer (en) , evenly (en)(even (en)) , wireless (en) , barbaric (en) , lac (en) , projectile (en) , batter (en) , mitt (en) , sortie (en) , sportsman (en) , argent (en) , soever (en) , ada (en) , blond (en) , planes (en) , crescent (en) , precede (en) , sleek (en) , motherly (en)(mother (en)) , panorama (en) , discourage (en) , receptacle (en) , intoxicating (en) , zenith (en) , zee (en) , chemist (en) , founding (en) , whichever (en) , arsenal (en) , laudable (en) , aptitude (en) , bier (en) , substitution (en) , chancellor (en) , vestige (en) , golf (en) , prosaic (en) , sallow (en) , inconsistency (en) , elm (en) , dive (en) , delhi (en) , frolic (en) , Linda (en) , respiration (en) , cask (en) , animate (en) , well-to-do (en) , ain (en) , midsummer (en) , carcass (en) , saturated (en) , tourist (en) , guitar (en) , recipe (en) , Dutchman (en) , Idaho (en) , dood (en) , Newfoundland (en) , bereft (en) , Armenia (en) , output (en) , loft (en) , beetle (en) , Casey (en) , vassal (en) , comer (en) , taint (en) , sempre (en) , concede (en) , spice (en) , adapt (en) , condescend (en) , superman (en) , tens (en) , Medina (en) , truck (en) , magnetism (en) , physiological (en) , weal (en) , exalt (en) , footstep (en) , puissant (en) , lineage (en) , digit (en) , blight (en) , detest (en) , pat (en)

8701 - 8800 編集

vibration (en) , inquest (en) , barter (en) , nakedness (en) , saintly (en) , divorced (en) , bel (en) , Cowper (en) , ban (en) , prelude (en) , simultaneous (en) , buzz (en) , buoyant (en) , compensate (en) , bubbles (en)(bubble (en)) , coalition (en) , partook (en) , forage (en) , aeroplane (en) , Io (en) , designate (en) , vindicate (en) , ethereal (en) , adrift (en) , Seville (en) , conduit (en) , veracity (en) , avis (en) , assail (en) , cloudless (en) , conversant (en) , zig (en) , maize (en) , crystalline (en) , grimace (en) , repugnant (en) , surgeons (en) , comparable (en) , graven (en) , debris (en) , rotation (en) , palate (en) , natal (en) , nightingale (en) , reunion (en) , protective (en) , that'll (en) , sucked (en) , dd (en) , foxes (en) , Syracuse (en) , impure (en) , soar (en) , prescribe (en) , capitulation (en) , retard (en) , trespass (en) , blend (en) , graphic (en) , candor (en) , metre (en) , unconsciousness (en)(consciousness (en)) , restitution (en) , bomb (en) , shoal (en) , unceasing (en)(ceasing (en)) , comet (en) , shiny (en) , irksome (en) , rudder (en) , pane (en) , concur (en) , miner (en) , poise (en) , Ferguson (en) , lune (en) , Suffolk (en) , zip (en) , affable (en) , spat (en) , likelihood (en) , myriad (en) , Chloe (en) , psalm (en) , needing (en) , sector (en) , steals (en) , frugal (en) , stile (en) , category (en) , pollen (en) , medieval (en) , decease (en) , right-hand (en) , ranging (en)(range (en)) , voluptuous (en) , vermin (en) , disappoint (en) , incarnation (en) , backing (en)

8801 - 8900 編集

bunk (en) , rap (en) , thoroughfare (en) , Iceland (en) , sharpness (en)(sharp (en)) , douceur (en) , dairy (en) , sleigh (en) , Dunbar (en) , freemen (en)(freeman (en)) , incongruous (en)(congruous (en)) , swan (en) , mechanic (en) , jagged (en)(jag (en)) , Minnesota (en) , grandchildren (en)(grandchild (en)) , Norwegian (en) , Trojan (en) , undecided (en) , demolished (en) , leeward (en) , knob (en) , adherence (en) , Patricia (en) , projection (en) , astern (en) , parley (en) , cuisine (en) , patriarch (en) , anterior (en) , borough (en) , meaningless (en) , tolerant (en) , oriental (en) , propitious (en) , unerring (en) , Armenian (en) , oblivious (en) , cataract (en) , flapping (en) , compete (en) , contagious (en) , plastic (en) , beverage (en) , hop (en) , Nigel (en) , treble (en) , aggression (en) , surge (en) , bugle (en) , consecration (en) , minstrel (en) , unavailing (en)(availing (en)) , wither (en) , worn-out (en) , withering (en) , deduction (en) , profligate (en) , annexation (en) , query (en) , droop (en) , decomposition (en) , negotiate (en) , stocking (en) , yellowish (en) , faulty (en) , insatiable (en) , zero (en) , shrewdness (en)(shrewd (en)) , sleeper (en) , emulation (en) , Neil (en) , builder (en) , confidant (en) , venomous (en) , festive (en) , arbitration (en) , barque (en) , annihilation (en) , indicative (en) , inert (en) , infinity (en) , lard (en) , shaping (en) , gutter (en) , measurement (en) , patrician (en) , Wilton (en) , amend (en) , lovable (en) , miser (en) , Abner (en) , impetus (en) , newcomer (en) , paradox (en) , tease (en) , mod (en) , classified (en)(classify (en)) , cider (en) , recurring (en)(recur (en))

8901 - 9000 編集

lucid (en) , instantaneous (en) , impassive (en) , indemnity (en) , hurl (en) , tomatoes (en) , waning (en) , entries (en) , homeless (en) , propensity (en) , unseemly (en) , beech (en) , immeasurable (en) , realism (en) , outlying (en) , damnation (en) , horde (en) , wring (en) , hug (en) , leer (en) , molten (en) , undeniable (en) , froze (en) , westerly (en) , abate (en) , diocese (en) , simile (en) , hiss (en) , perennial (en) , Tunis (en) , twofold (en) , despicable (en) , fulfill (en) , champ (en) , ennui (en) , oblique (en) , unforeseen (en) , housewife (en) , thwart (en) , crusade (en) , sociable (en) , overwhelm (en) , paralysis (en) , radio (en) , imputation (en) , elevate (en) , alias (en) , armistice (en) , intrepid (en) , tallow (en) , liege (en) , furthermore (en) , mistrust (en) , astronomical (en) , recoil (en) , bo (en) , recipient (en) , bushel (en) , foster (en) , oppress (en) , humbug (en) , voluminous (en) , walnut (en) , cole (en) , physiognomy (en) , carnal (en) , chewing (en)(chew (en)) , pouch (en) , cue (en) , glamour (en) , scroll (en) , faultless (en) , baker (en) , tentative (en) , mariner (en) , Virginian (en) , plow (en) , Korea (en) , poisoning (en) , bungalow (en) , prop (en) , jargon (en) , exaggerate (en) , pleasurable (en) , angular (en) , mold (en) , ensign (en) , froth (en) , shopping (en) , ambulance (en) , rehearsal (en) , hoist (en) , bankruptcy (en) , stolid (en) , would-be (en) , ruby (en) , prevalence (en) , thereabouts (en) , insistence (en) , saber (en)