付録:頻出英単語/PG/2005/10/7001-8000

1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001-10000
    • 後続する括弧内に、原形、派生元(但し比較的単純な派生関係であるもの)となる語等を示す。これは、作成促進の動機づけであって、それ自体が目的ではない。従って、既作成の語については、原則として作成不要である。

グーテンベルクプロジェクトから頻出語。

7001 - 8000 編集

7001 - 7100 編集

dictionary (en) , Ishmael (en) , erroneous (en) , rend (en) , wad (en) , Willie (en) , galley (en) , Bart (en) , outlet (en) , vehemently (en) , submarine (en) , limestone (en) , drowsy (en) , heritage (en) , exasperated (en)(exasperate (en)) , ethical (en) , unintelligible (en)(intelligible (en)) , museum (en) , clerical (en) , Carlos (en) , adjustment (en) , Glasgow (en) , Bohemia (en) , sample (en) , charging (en) , gallows (en) , adult (en) , persist (en) , vacation (en) , eleventh (en) , pathway (en) , ache (en) , peers (en)(peer (en)) , sarcasm (en) , wardrobe (en) , verdure (en) , a.m. (en), pueblo (en) , primarily (en) , omen (en) , meddle (en) , Adelaide (en) , vanilla (en) , pernicious (en) , fitness (en) , bleak (en) , engineers (en) , haven (en) , bitten (en) , discerned (en) , austere (en) , charcoal (en) , archie (en) , smitten (en) , spotted (en)(spot (en)) , twin (en) , velocity (en) , traverse (en) , finance (en) , martyrdom (en) , masterpiece (en) , participation (en) , adjective (en) , baths (en) , mildly (en) , gum (en) , minimum (en) , inseparable (en) , turbulent (en) , unimportant (en) , bower (en) , installed (en)(install (en)) , commodore (en) , overlook (en) , customer (en) , cedar (en) , circumference (en) , helpful (en) , mellow (en) , clan (en) , ensure (en) , prima (en) , click (en) , temperance (en) , ownership (en) , lily (en) , benefactor (en) , butcher (en) , watery (en) , dart (en) , unaware (en) , sledge (en) , Damascus (en) , barking (en) , candy (en) , calendar (en) , bamboo (en) , Jamaica (en) , spit (en) , satisfying (en)

7101 - 7200 編集

gear (en) , railing (en)(rail (en)) , mystical (en) , Guinea (en) , sanctity (en) , administer (en) , puissance (en) , pallid (en) , arena (en) , momentous (en) , crisp (en) , marsh (en) , disgusting (en) , nightmare (en) , independently (en) , rag (en) , sine (en) , reed (en) , aggressive (en) , butterfly (en) , limp (en) , DC (en) , listener (en) , blunt (en) , adventurer (en)(adventure (en)) , provides (en) , periodical (en) , coil (en) , inherit (en) , scrupulous (en) , administrative (en) , dealer (en) , parapet (en) , recreation (en) , e'er (en) , unsatisfactory (en)(satisfactory (en)) , chart (en) , stride (en) , redress (en) , boom (en) , sub (en) , recital (en) , alphabet (en) , initial (en) , mutiny (en) , stairway (en) , nut (en) , glitter (en) , deuce (en) , traveler (en) , Danube (en) , nang (en) , inhabit (en) , repute (en) , Philippines (en) , weighty (en) , texture (en) , lire (en) , timidity (en) , continental (en) , wretchedness (en)(wretched (en)) , arrogance (en) , prestige (en) , folding (en)(fold (en)) , officially (en) , chivalrous (en) , analogous (en) , pp (en) , chilly (en) , meg (en) , hazel (en) , digestion (en) , butt (en) , Clifford (en) , dexterity (en) , chaps (en)(chap (en)) , nets (en) , poorly (en) , reformation (en) , populous (en) , contrivance (en) , ulster (en) , potato (en) , thoughtless (en)(thought (en)) , tank (en) , reliable (en) , varies (en) , thigh (en) , lash (en) , lease (en) , humiliating (en)(humiliate (en)) , midday (en) , averse (en) , stupendous (en) , Chris (en) , aright (en) , bouquet (en) , stroll (en) , Birmingham (en) , composer (en)

7201 - 7300 編集

defiant (en) , stale (en) , consummate (en) , ftp (en) , womb (en) , serviceable (en) , raid (en) , inspector (en) , seaman (en) , translations (en) , oats (en)(oat (en)) , mythology (en) , extant (en) , stability (en) , scatter (en) , whim (en) , ether (en) , swine (en) , premature (en) , continuation (en) , esp (en) , pier (en) , playful (en) , gauge (en) , sceptre (en) , kinder (en) , translate (en) , barber (en) , giddy (en) , magician (en) , brazen (en) , blot (en) , distinctive (en) , infamy (en) , privacy (en) , streak (en) , caress (en) , teddy (en) , epistle (en) , ponderous (en) , lessen (en) , illumination (en) , disclose (en) , solar (en) , dispense (en) , rivalry (en) , regarder (en) , pestilence (en) , repulsive (en) , unjustly (en)(unjust (en)) , vocabulary (en) , scare (en) , rout (en) , banish (en) , intoxicated (en) , bough (en) , conform (en) , friction (en) , bang (en) , crafty (en) , capricious (en) , sup (en) , shun (en) , wholesale (en) , truthful (en)(truth (en)) , gin (en) , maker (en)(make (en)) , particle (en) , anarchy (en) , mortar (en) , oratory (en) , jerk (en) , vicar (en) , bucket (en) , Eddy (en) (eddy (en)) , dotted (en)(dot (en)) , frog (en) , skipper (en)(skip (en)) , Noah (en) , bathe (en) , Corinth (en) , inexhaustible (en) , distraction (en) , collapse (en) , lava (en) , avert (en) , comforting (en) , acquaint (en) , matron (en) , paltry (en) , reproduction (en) , ll (en) , receiver (en)(receive (en)) , canton (en) , consistency (en) , erection (en) , genesis (en) , entreaty (en) , Steve (en) , exclaim (en)

7301 - 7400 編集

Oscar (en) , internet (en) , lore (en) , nightly (en) , precarious (en) , grate (en) , profile (en) , vara (en) , audacious (en) , moor (en) , nominal (en) , slate (en) , albeit (en) , parchment (en) , Saxony (en) , agrees (en) , muse (en) , comb (en) , Hanover (en) , irons (en) , luxuriant (en) , transient (en) , stanza (en) , enchantment (en) , omission (en) , mainland (en) , salutation (en) , carbon (en) , seventy-five , ethics (en) , chestnut (en) , MA (en) , spider (en) , apprentice (en) , rumor (en) , vapor (en) , affirmative (en) , perusal (en) , jelly (en) , azure (en) , jake (en) , Dover (en) , inconceivable (en)(conceivable (en)) , boiler (en)(boil (en)) , plaintive (en) , lamentable (en) , rite (en) , smashed (en)(smash (en)) , victor (en) , trustworthy (en) , multiply (en) , abandonment (en) , similarity (en) , lances (en) , father-in-law (en) , scourge (en) , rupture (en) , assassination (en) , shaggy (en) , migration (en) , routes (en) , ruinous (en) , z (en) , Finn (en) , volley (en) , jay (en) , coloring (en) , unchanged (en)(changed (en)) , suspension (en) , exaltation (en) , sensual (en) , twenty-six , demonstrate (en) , ritual (en) , northwest (en) , crouching (en)(crouch (en)) , negligence (en) , pioneer (en) , ceremonial (en) , womanly (en) , Bavaria (en) , assassin (en) , spin (en) , impunity (en) , Panama (en) , vacancy (en) , Atlanta (en) , sparkle (en) , bribe (en) , sumptuous (en) , intrusion (en) , percentage (en) , paddle (en) , twenty-eight , puff (en) , arduous (en) , copious (en) , span (en) , considerate (en) , partnership (en)

7401 - 7500 編集

vest (en) , quitter (en) , alacrity (en) , whimsical (en) , valid (en) , revision (en) , axis (en) , trillion (en) , friar (en) , glide (en) , implacable (en) , self- (en) , emerald (en) , triple (en) , workmanship (en) , withdrawal (en)(withdraw (en)) , electrical (en) , proximity (en) , innate (en) , drooped (en)(droop (en)) , puffed (en)(puff (en)) , inexorable (en)(exorable (en)) , FA (en) , Shirley (en) , annoy (en) , squeeze (en) , bases (en) , dictate (en) , compelling (en) , executioner (en)(execution (en)) , shrug (en) , township (en) , anniversary (en) , dissipated (en) , riddle (en) , peg (en) , hurricane (en) , fried (en) , darkly (en) , e'en (en) , precipitate (en) , greed (en) , beak (en) , yore (en) , barge (en) , repress (en) , pallor (en) , soiled (en) , intoxication (en) , derision (en) , Scot (en) , greetings (en) , idolatry (en) , cabbage (en) , Derby (en) , prosper (en) , Mass. (en) , scorned (en) , assign (en) , explicit (en) , quarry (en) , turmoil (en) , bland (en) , cessation (en) , flannel (en) , provocation (en) , indefinitely (en)(definitely (en)) , uppermost (en) , brim (en) , Evan (en) , muster (en) , ancestral (en) , construct (en) , arrogant (en) , inspect (en) , biscuit (en) , fray (en) , myth (en) , nave (en) , effectively (en)(effective (en)) , inhabitant (en) , lyric (en) , vested (en)(vest (en)) , spade (en) , clump (en) , fathom (en) , passport (en) , vestibule (en) , tub (en) , beastly (en)(beast (en)) , Buddhist (en) , cement (en) , viceroy (en) , palpable (en) , trailer (en)(trail (en)) , thirty-two , flint (en) , unscrupulous (en)(scrupulous (en)) , grievance (en) , pregnant (en) ,

7501 - 7600 編集

vocal (en) , southwest (en) , fraction (en) , blacksmith (en) , perverse (en) , abandoning (en) , amends (en)(amend (en)) , immoral (en)(moral (en)) , tackle (en) , indolent (en) , manned (en)(man (en)) , curb (en) , missions (en) , artful (en) , victuals (en)(victual (en)) , abbe (en) , compulsory (en) , muzzle (en) , ignoble (en)(noble (en)) , wary (en) , freezing (en) , dye (en) , sap (en) , abnormal (en) , omnibus (en) , op. (en) , oddly (en)(odd (en)) , atrocious (en) , oz (en) , tremor (en) , variable (en) , apiece (en) , rust (en) , scout (en) , fret (en) , herb (en) , rally (en) , pitcher (en) , Cornwall (en) , auspicious (en) , rabble (en) , mortgage (en) , Plutarch (en) , Beth (en) , rigging (en)(rig (en)) , Cologne (en)(cologne (en)) , lark (en) , legacy (en) , ambush (en) , gem (en) , wand (en) , aggregate (en) , hoc (en) , surveying (en) , cleft (en) , AB (en) , exploration (en) , mane (en) , volcano (en) , Hungarian (en) , classification (en) , phoebe (en) , armchair (en) , pies (en)(pie (en)) , spouse (en) , ebb (en) , hun (en) , haul (en) , discrimination (en) , affront (en) , chasm (en) , petroleum (en) , directory (en) , dissolve (en) , imprudent (en) , cru (en) , jug (en) , outrageous (en) , invest (en) , stalk (en) , arithmetic (en) , Rhodes (en) , well-being (en) , membership (en) , bass (en) , exploit (en) , Gibraltar (en) , brake (en) , loop (en) , fiddle (en) , invade (en) , ankle (en) , automatic (en) , ram (en) , flowering (en) , genera (en) , SE (en) , twenty-seven , aghast (en) , pence (en)

7601 - 7700 編集

illegal (en)(legal (en)) , tapestry (en) , salad (en) , actively (en) , dessert (en) , flask (en) , manure (en) , Sept (en) , unarmed (en)(unarm (en)) , retort (en) , abolish (en) , acquiescence (en) , forfeit (en) , clothe (en) , annoying (en) , DI (en) , nook (en) , stitch (en) , appellation (en) , tumultuous (en) , archives (en)(archive (en)) , somerset (en) , withhold (en) , yarn (en) , attic (en) , millionaire (en) , dad (en) , grind (en) , downcast (en) , lunatic (en) , onion (en) , farthing (en)(farth (en)) , curl (en) , Newcastle (en) , sentry (en) , Breton (en) , subterranean (en) , timely (en) , impotent (en) , sidewalk (en) , disconcerted (en)(disconcert (en)) , Brooklyn (en) , sulphur (en) , nuisance (en) , sarcastic (en) , sandstone (en) , domination (en) , weakly (en) , woollen (en) , injunction (en) , conveniently (en) , compartment (en) , barbarian (en) , equilibrium (en) , unlocked (en)(unlock (en)) , girlish (en) , brace (en) , pompous (en) , restlessness (en) , congress (en) , unreal (en)(real (en)) , capita (en) , perch (en) , stealthily (en) , inexperienced (en)(experienced (en)) , stalwart (en) , fern (en) , mia (en) , weaken (en) , sagacious (en) , sponge (en) , weaving (en) , basic (en) , 'n' (en) , emerge (en) , gunpowder (en) , tracing (en)(trace (en)) , friendliness (en)(friendly (en)) , bug (en) , trance (en) , witchcraft (en) , fete (en) , deputation (en) , buck (en) , sister-in-law (en) , firmament (en) , closest (en) , absorption (en) , terminate (en) , fibre (en) , smelt (en) , Bohemian (en) , clash (en) , publicity (en) , forge (en) , grating (en) , whereabouts (en) , penitent (en) , quickness (en) , cove (en) ,

7701 - 7800 編集

mates (en)(mate (en)) , ape (en) , shrub (en) , axes (en) , repugnance (en) , sequel (en) , Angela (en) , bailiff (en) , everyday (en) , outright (en) , stronghold (en) , quid (en) , mire (en) , bony (en) , depicted (en)(depict (en)) , disobedience (en) , wilful (en) , adversity (en) , untrue (en) , bayonet (en) , fastidious (en) , Greenwich (en) , prolong (en) , Malta (en) , rowing (en)(row (en)) , vapour (en) , wrap (en) , dismissal (en) , havoc (en) , Rudolph (en) , stationary (en) , utilize (en) , affinity (en) , indolence (en) , throb (en) , hysterical (en) , Hamlet (en) , dough (en) , percent (en) , constraint (en) , reproof (en) , themes (en)(theme (en)) , forefinger (en) , 'm (en) , Krishna (en) , experimental (en) , target (en) , blonde (en) , reproduce (en) , vigilant (en) , collective (en) , uncouth (en)(uncouth (en)) , shewn (en) , wintry (en) , plumage (en) , drivers (en) , variance (en) , apprehensive (en) , unlawful (en)(lawful (en)) , dishonest (en)(honest (en)) , prise (en) , triangle (en) , descriptive (en) , SG (en) , SW (en) , ineffectual (en)(effectual (en)), epithet (en) , fragile (en) , impulsive (en) , eclipse (en) , repressed (en) , vogue (en) , antagonism (en) , fictitious (en) , sensuous (en) , recording (en) , cot (en) , mechanics (en) , stall (en) , believer (en)(believe (en)) , kindle (en) , aspire (en) , cloister (en) , meridian (en) , Melbourne (en) , efficacy (en) , edict (en) , j (en) , glacier (en) , hairy (en) , irritable (en) , scarf (en) , NY (en) , concentrate (en) , incur (en) , visionary (en) , degenerate (en) , misgivings (en)(misgiving (en)) , film (en) , zest (en) ,

7801 - 7900 編集

forthcoming (en) , framework (en) , toilette (en) , splash (en) , ferry (en) , hetty (en) , prominence (en) , cruise (en) , hazardous (en) , celebrity (en) , atonement (en) , whirlwind (en) , Lucia (en) , atom (en) , cavity (en) , speck (en) , Lisbon (en) , mustache (en) , poi (en)/POI (en) , wearisome (en) , squirrel (en) , lookout (en) , prelate (en) , birch (en) , pastime (en) , pericles (en)(pericle (en)) , Claire (en) , heave (en) , pronunciation (en) , dejected (en)(deject (en)) , glen (en) , objectionable (en) , broth (en) , antes (en) , indoors (en) , picnic (en) , growl (en) , scar (en) , Berkeley (en) , dubious (en) , remnants (en)(remnant (en)) , yawning (en)(yawning (en)) , printer (en) , runaway (en) , sullenly (en) , dint (en) , slander (en) , livid (en) , conflagration (en) , importation (en) , yale (en) , clutch (en) , forty-eight , cooperation (en) , underlying (en)(underlie (en) ) , childlike (en) , indefatigable (en) , Munich (en) , ditto (en) , fervour (en) , nada (en) , courtier (en) , levity (en) , abashed (en) , spotless (en)(spot (en)) , abbot (en) , therefrom (en) , covert (en) , heath (en) , smite (en) , engraving (en) , insurgents (en)(insurgent (en)) , scholarship (en) , tar (en) , menschen (en) , tumble (en) , inter (en) , steaming (en)(steam (en)) , altitude (en) , canyon (en) , ego (en) , pike (en) , extensively (en)(extensive (en)) , organize (en) , partisan (en) , quay (en) , expand (en) , expulsion (en) , straightforward (en) , tolerate (en) , beaver (en) , betimes (en) , filth (en) , miscellaneous (en) , supplement (en) , relentless (en)relent (en)) , benediction (en) , decrease (en) , significantly (en) , roam (en) ,

7901 - 8000 編集

tempo (en) , journalist (en) , slang (en) , grape (en) , spire (en) , ballot (en) , ant (en) , Vatican (en) , greasy (en) , camera (en) , undo (en) , peremptory (en) , cutter (en) , jobs (en) , gaudy (en) , usages (en)(usage (en)) , grounded (en) , stew (en) , eligible (en) , ascetic (en) , nap (en) , Marianne (en) , thrive (en) , unfavourable (en)(favourable (en)) , outcry (en) , aerial (en) , vas (en) , 'cause (en) , adviser (en)(advise (en)) , turtle (en) , impious (en) , cafe (en) , laborer (en) , locomotive (en) , candour (en) , pyramid (en) , spruce (en) , adjust (en) , cricket (en) , authoritative (en) , wast (en) , intact (en) , manoeuvre (en) , sepulchre (en) , repel (en) , crucifix (en) , tangle (en) , cite (en) , precedence (en) , monastic (en) , jet (en) , adhere (en) , Luxembourg (en) , artifice (en) , ruthless (en)(ruth (en)) , Romeo (en) , deluge (en) , peal (en) , broom (en) , Bacchus (en) , buggy (en) , vineyard (en) , joyously (en) , dilemma (en) , cycle (en) , tablet (en) , equity (en) , fry (en) , submissive (en) , compulsion (en) , maze (en) , lyre (en) , lute (en) , Maximilian (en) , verandah (en) , violate (en) , faithless (en)(faith (en)) , paw (en) , excel (en) , penetration (en) , questionable (en) , panel (en) , contraction (en) , e. (en) , aids (en) , grease (en) , stimulate (en) , hapless (en) , formality (en) , pigeon (en) , specifically (en)(specifical (en)) , whit (en) , fossil (en) , insert (en) , manor (en) , emigration (en) , infection (en) , stratagem (en) , contingent (en) , matrimony (en) ,