付録:頻出英単語/PG/2005/10/1001-2000

1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001-10000
    • 後続する括弧内に、原形、派生元(但し比較的単純な派生関係であるもの)となる語等を示す。これは、作成促進の動機づけであって、それ自体が目的ではない。従って、既作成の語については、原則として作成不要である。

グーテンベルクプロジェクトから頻出語。

1001 - 2000 編集

1001 - 1100 編集

ordinary (en), excellent (en), bill (en), sorry (en), native (en), method (en), rock (en), confidence (en), consider (en), tax (en), dream (en), Peter (en), mighty (en), extent (en), Jesus (en), grace (en), heads (en), concerning (en), liberty (en), game (en), wine (en), opposite (en), sword (en), distribution (en), judge (en), glance (en), greatly (en), iron (en), difference (en), space (en), besides (en), promised (en), pure (en), isn't (en), gentlemen (en), Michael (en), prince (en), page (en), particularly (en), thirty (en), additional (en), exactly (en), finally (en), anxious (en), clothes (en), shook (en), working (en), prove (en), marry (en), file (en), evidence (en), captain (en), sign (en), progress (en), glory (en), distant (en), possessed (en), serve (en), fancy (en), obtain (en), freely (en), lose (en), south (en), sought (en), July (en), similar (en), building (en), narrow (en), dry (en), watched (en), honor (en), search (en), yes (en), forgotten (en), anyone (en), con (en), accept (en), sad (en), clearly (en), knowing (en), Louis (en), king's (en), points (en), hill (en), neck (en), hearts (en), judgment (en), hall (en), aside (en), quick (en), 'em (en), jack (en),(Jack (en),?) honest (en), June (en), lies (en), altogether (en), mountain (en), agreed (en), measure (en), otherwise (en),

1101 - 1200 編集

holding (en), report (en), fate (en), sick (en), proud (en), choose (en), million (en), a. (en), rights (en), aid (en), amount (en), bank (en), capital (en), royal (en), fully (en), animal (en), posted (en), secure (en), forest (en), stream (en), created (en), coast (en), bottom (en), Washington (en), succeeded (en), bread (en), advance (en), claim (en), delight (en), fashion (en), papers (en), stage (en), desired (en), portion (en), cross (en), brave (en), servants (en), expense (en), principal (en), seek (en), ear (en), creature (en), freedom (en), there's (en), weather (en), surface (en), thick (en), carriage (en), false (en), rain (en), grow (en), add (en), don (en), tall (en), stranger (en), served (en), faces (en), comfort (en), dare (en), necessity (en), surprised (en), national (en), o (en), fingers (en), check (en), shoulders (en), blow (en), presently (en), hung (en), sons (en), throughout (en), gentle (en), education (en), touched (en), numerous (en), Robert (en), gate (en), immediate (en), wealth (en), August (en), song (en), practice (en), group (en), waited (en), draw (en), style (en), quietly (en), growing (en), fond (en), holy (en), opening (en), famous (en), species (en), grass (en), active (en), shoulder (en), consequence (en), breast (en), frequently (en), David (en),

1201 - 1300 編集

fish (en), Spanish (en), encore (en), snow (en), phrase (en), contact (en), pity (en), telling (en), angry (en), tongue (en), tired (en), science (en), remarkable (en), yours (en), taught (en), collection (en), Thomas (en), sharp (en), surely (en), powerful (en), price (en), equally (en), willing (en), November (en), Spain (en), season (en), divine (en), principle (en), woods (en), kill (en), naturally (en), weight (en), genius (en), material (en), popular (en), Paul (en), thin (en), guard (en), alive (en), quarter (en), virtue (en), intellectual (en), weak (en), habit (en), reader (en), windows (en), owner (en), entire (en), crossed (en), sentence (en), companion (en), moi (en), golden (en), list (en), valley (en), interested (en), liked (en), brown (en), bore (en), Italy (en), las (en), gathered (en), saved (en), tender (en), dangerous (en), aware (en), bent (en), approach (en), Richard (en), December (en), distributing (en), forces (en), apparently (en), handsome (en), pray (en), shadow (en), slight (en), familiar (en), direct (en), midst (en), evidently (en), yellow (en), sacred (en), wounded (en), pounds (en), box (en), calm (en), January (en), moon (en), nine (en), unknown (en), numbers (en), ain't (en), hast (en), express (en), kingdom (en), uncle (en), guess (en), prepare (en), hearing (en),


1301 - 1400 編集

address (en), slaves (en), remarked (en), follows (en), included (en), mass (en), favour (en), twice (en), sympathy (en), satisfaction (en), actually (en), throw (en), affection (en), imagination (en), chose (en), fees (en), fault (en), nice (en), station (en), truly (en), affair (en), machine (en), Germany (en), putting (en), advice (en), hopes (en), April (en), ceased (en), absence (en), demanded (en), content (en), size (en), becomes (en), impression (en), imagine (en), dressed (en), storm (en), proceeded (en), task (en), whispered (en), consideration (en), listen (en), listened (en), suffer (en), beat (en), extraordinary (en), priest (en), mir (en), farther (en), regular (en), treated (en), rode (en), wisdom (en), contain (en), mission (en), bay (en), sorrow (en), hurt (en), edge (en), watching (en), fool (en), post (en), resolved (en), informed (en), frank (en), smiling (en), discover (en), relief (en), birth (en), wholly (en), noise (en), burst (en), total (en), title (en), explanation (en), Philip (en), legs (en), supper (en), crime (en), empty (en), policy (en), lovely (en), soldier (en), comply (en), lifted (en), October (en), happen (en), constant (en), based (en), demand (en), square (en), rapidly (en), series (en), previous (en), dont (en), mention (en), busy (en), vi (en), shape (en), burning (en),

1401 - 1500 編集

receiving (en), quality (en), smoke (en), slave (en), assistance (en), thank (en), moving (en), current (en), won (en), message (en), flesh (en), soil (en), calling (en), credit (en), pocket (en), fruit (en), capable (en), coat (en), fort (en), sum (en), loud (en), brain (en), final (en), sending (en), laughing (en), bearing (en), forty (en), volunteers (en), absolutely (en), double (en), mother's bird (en), completely (en), conscience (en), lo (en), pair (en), destroy (en), India (en), explain (en), belief (en), fifteen (en), slow (en), grief (en), falling (en), east (en), continue (en), ring (en), provisions (en), faithful (en), excitement (en), shame (en), tea (en), understanding (en), nearer (en), welcome (en), dying (en), mad (en), buy (en), sold (en), separate (en), cruel (en), wasn't (en), hoped (en), loose (en), splendid (en), motion (en), bitter (en), stars (en), Edward (en), prayer (en), god's, kindly (en)(kind (en)), Italian (en), release (en), relation (en), upper (en), remove (en), centre (en), drawing (en), proof (en), amongst (en), supply (en), control (en), join (en), notes (en), worst (en), knees (en), firm (en), ride (en), addition (en), yesterday (en), useful (en), delicate (en), mercy (en), admit (en), catch (en), practical (en), constantly (en)(constant (en)), friendly (en), prison (en),

1501 - 1600 編集

minister (en), increase (en), labor (en), process (en), rooms (en), terror (en), han (en), brief (en), um (en), fail (en), spiritual (en), colour (en), doesn't (en), instantly (en)(instant (en)), dozen (en), intention (en), entrance (en), exercise (en), Smith (en), mistake (en), Virginia (en), bought (en), doors (en), acquaintance (en), member (en), civil (en), gain (en), cover (en), protection (en), wear (en), unable (en), color (en), dust (en), attached (en), sing (en), ik (en), enjoy (en), literary (en), iv (en), blind (en), gradually (en), intelligence (en), text (en), clean (en), buried (en), mistress (en), needs (en), apply (en), chamber (en), sooner (en), anger (en), cities (en), Ireland (en), require (en), nose (en), extreme (en), everybody (en), praise (en), ahead (en), huge (en), paying (en), volume (en), license (en), hate (en), edition (en), rough (en), partly (en), escaped (en), fly (en), tale (en), Irish (en), equipment (en), rare (en), energy (en), assured (en), highly (en), safety (en), variety (en), custom (en), event (en), souls (en), theory (en), drop (en), couple (en), whenever (en), closely (en), thoroughly (en), site (en), careful (en), female (en), bare (en), lake (en), everywhere (en), ease (en), circle (en), suit (en), lover (en), cup (en), favor (en), despair (en),

1601 - 1700 編集

faint (en), goods (en), September (en), roof (en), dull (en), plans (en), kindness (en), writer (en), gray (en), fairly (en), connection (en), castle (en), rendered (en)(render (en)), successful (en), cousin (en), natives (en), attitude (en), manners (en), apart (en), services (en), PWH (en), evident (en), clouds (en), immense (en), admiration (en), hotel (en), yards (en)(yard (en)), awful (en), conscious (en), becoming (en), gently (en), article (en), learning (en), voyage (en), limited (en), trial (en), compliance (en), labour (en), fellows (en), anywhere (en), flight (en), eager (en), raise (en), development (en), precious (en), milk (en), type (en), pope (en), weary (en), abroad (en), innocent (en), avoid (en), med (en), skin (en), singing (en), destroyed (en), cent (en), you've (en), Harry (en), salt (en), Dick (en),(dick (en),) voices (en), Israel (en), cool (en), sous (en), ad (en), stock (en), dire (en), violent (en), plenty (en), mental (en), lest (en), visible (en), prisoner (en), pardon (en), status (en), departure (en), solemn (en), anxiety (en), growth (en), treatment (en), Joseph (en), queen (en), audience (en), curiosity (en), consent (en), temps (en), dreadful (en), interrupted (en), expenses (en), miserable (en), paused (en), whilst (en), record (en), donate (en), count (en), February (en), seldom (en), actual (en), computer (en),

1701 - 1800 編集

production (en), ruin (en), kings (en), scattered (en), sufficiently (en), fill (en), charming (en), earnest (en), bow (en), guide (en), anybody (en), utterly (en), dance (en), younger (en), hurried (en), brothers (en), remark (en), temper (en), base (en), severe (en), teach (en), beg (en), Arthur (en), library (en), articles (en), kissed (en), police (en), conclusion (en), skill (en), slavery (en), chiefly (en), confusion (en), quantity (en), temple (en), likewise (en), gift (en), excuse (en), valuable (en), fat (en), triumph (en), Egypt (en), plants (en), absolute (en), extremely (en), harm (en), g. (en), whence (en), ice (en), sell (en), companions (en), stairs (en)(stair (en)), store (en), flat (en), witness (en), ed (en), bold (en), latin (en), ascii (en), argument (en), emotion (en), sand (en), wound (en), unhappy (en), inquired (en), observe (en), expedition (en), desert (en), sail (en), rage (en), liability (en), patient (en), slept (en), doctrine (en), range (en), wicked (en), reality (en), local (en), lad (en), foolish (en), self (en), sentiment (en), ignorant (en), destruction (en), source (en), humble (en), shop (en), kiss (en), origin (en), band (en), glorious (en), rushed (en)(rush (en)), ball (en), habits (en), maid (en), generous (en), guilty (en), division (en), resolution (en), win (en), inclined (en)(incline (en)),

1801 - 1900 編集

setting (en), regret (en), murder (en), discovery (en), formerly (en), staff (en), throat (en), commercial (en), eternal (en), cap (en), pause (en), refuse (en), related (en), replacement (en), unfortunate (en), readily (en), speed (en), violence (en), midnight (en), delay (en), lately (en), reputation (en), kitchen (en), stepped (en)(step (en)), exact (en), sang (en), stick (en), attend (en), softly (en), shade (en), consciousness (en), punishment (en), estate (en), slightly (en), frightened (en), singular (en), fatal (en), indicate (en), troubled (en), profit (en), gay (en), Boston (en), philosophy (en), household (en), fleet (en), difficulties (en), press (en), bosom (en), hers (en), forgot (en), melancholy (en), electronically (en), European (en), thanks (en), delighted (en), spend (en), blessed (en), possess (en), region (en), disease (en), gun (en), wit (en), fierce (en), career (en), links (en), image (en), proceed (en), belong (en), horror (en), arise (en), plant (en), governor (en), woman's, belonged (en), market (en), wondered (en), mankind (en), hence (en), waste (en), suspicion (en), mystery (en), suggestion (en), flower (en), reign (en), shining (en), fame (en), cloud (en), afford (en), trembling (en), appeal (en), uttered (en), host (en), hide (en), sugar (en), painted (en), pushed (en), ashamed (en), finger (en), Catholic (en)catholic (en)), somewhere (en)

1901 - 2000 編集

doubtless (en), agreeable (en), domestic (en), seine (en), aunt (en), guests (en), utmost (en), shalt (en), lack (en), reasonable (en), strongly (en), error (en), blame (en), reward (en), applicable (en), forehead (en), patience (en), majority (en), shouted (en), disposition (en), properly (en), picked (en)(pick (en)), glanced (en), misery (en), design (en), thence (en), rapid (en), opposition (en), 'tis (en), risk (en), vol (en), behold (en), render (en), reference (en), baby (en), hero (en), deck (en), branch (en), bowed (en), decision (en), breaking (en), thine (en), defective (en), benefit (en), murmured (en)(murmur (en)), China (en),(china (en)), issue (en), plainly (en), gaze (en), gets (en), disk (en), distinct (en), Elizabeth (en), occasionally (en), permanent (en), alike (en), print (en), ignorance (en), probable (en), invited (en), meal (en), approaching (en), artist (en), savage (en), disposed (en), exist (en), occasions (en), humanity (en), spare (en), mounted (en)(mount (en),), corps (en), urged (en), farm (en), begged (en), celebrated (en), corn (en), weakness (en), cloth (en), sheep (en), utter (en), fourth (en), nodded (en), charm (en), limitation (en), Russia (en), chapter (en), dared (en), dawn (en), Chinese (en), atmosphere (en), verse (en), quarters (en), oh (en), flame (en), lights (en), holder (en), forever (en), enthusiasm (en), job (en), grey (en)