Wiktionary:タイ語の基本語彙1000

タイ語の基本語彙1000

現在 作業中

คำนาม・名詞編集

คน・人間編集

ส่วนต่างๆในร่างกาย編集

สัตว์・動物編集

食品編集

編集

เวลา・時間編集

สี・色編集

ธรรมชาติ・自然編集

จักรวาล・宇宙編集

ระบบสุริยะ・太陽系編集

代名詞編集

動詞編集

形容詞編集

類別詞編集