Wiktionary:漢字索引 音訓 こ

ガゥから転送)

音読みカタカナ訓読みひらがなで示した。

音読みと訓読みで同音の読みがある場合、音読み→訓読みの順で並べた。

ゐゑをん

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行  
ら行
わ行


こい

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

こう

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こえ

編集
 • 常用漢字表外音訓

こお

編集

こか

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓

こき

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こく

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こけ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

ここ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

こさ

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こし

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こす

編集
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓

こそ

編集
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こた

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓

こち

編集
 • 表外漢字

こつ

編集

こて

編集

こと

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
  寿
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
  寿
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
  寿
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こな

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓

こに

編集

こね

編集
 • 表外漢字

この

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こは

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こひ

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こふ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こへ

編集
 • 常用漢字表外音訓

こほ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こま

編集
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓

こみ

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こむ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こめ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こも

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

こや

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓

こゆ

編集
 • 姓名の読み

こよ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

こら

編集
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表内音訓

こり

編集
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓

こる

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字

これ

編集

ころ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 表外漢字

こわ

編集
 • 常用漢字表内音訓
 • 表外漢字
 • 姓名の読み
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字
 • 常用漢字表内音訓
 • 常用漢字表外音訓
 • 表外漢字

こん

編集
 • 姓名の読み
 • 表外漢字
  漿